โรงเรียนรักษ์วิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
โรงเรียนรักษ์วิทยาเปิดขยายชั้นเรียน เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเข้าบรรจุเป็นบุคลากรโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
 
วิชาที่เปิดรับสมัคร สำหรับภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562
1. ครูสอนวิชาภาษาจีน (สัญญาติไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
2. ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
3. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
4. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ครูสอนวิชาเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
7. ครูสอนวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
8.ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
9. ครูสอนระดับอนุบาล สอนและประจำชั้นระดับอนุบาล
10. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
11. ครูสอนวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
12. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 
คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือกำลังเรียนอยู่ชั้นปีสุดท้ายหรือคาดว่าจะจบภายในภาคการศึกษาที่รับสมัครในสาขาที่เปิดรับ และ/หรือ มีความถนัดในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีปรับตัวตามวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
- มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพครูและสามารถเป็นครูที่ดีได้
- โรงเรียนยินดีพิจารณาบัณฑิตจบใหม่ที่มีความสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
- หากเป็นเพศชายต้องต้องไม่มีภาระทางทหาร(มีใบ สด.43 หรือ สด.9)
- อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับวุฒิและความสามารถและจะปรับตามฐานวุฒิเงินเดือนหลังจากผ่านช่วงทดลองงานหรือผ่านการนิเทศการสอนจากทางผู้บริหารและเป็นไปตามข้อตกลงขององค์กร
 
วิธีการรับสมัคร
- สามารถกรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้ห้องธุรการโรงเรียน ชั้น 1 อาคารใหม่สีฟ้า หรือ สามารถยื่น Resume ใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาให้ฝ่ายบริหารพิจารณาก่อนได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (ไฟล์ .pdf) ** โรงเรียนเปิด Email พิจารณา Resume ที่่ส่งข้อมูลมาทุกวัน **
- หลังจากยื่นเอกสารใบสมัคร และ/หรือ ส่งเอกสารทางอีเมลล์เรียบร้อย หากคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์-ตรงสาขาที่ว่างหรือรับสมัคร โรงเรียนจะติดต่อกลับพร้อมนัดสัมภาษณ์และสอบสอนในเวลาต่อไป
- ทุกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสามารถเริ่มงานได้ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
 
เอกสารประกอบการพิจารณา
- สำเนาแสดงผลการเรียน Transcript หรือ สำเนารับรองผลการศึกษาหากอยู่ในชั้นปีสุดท้าย
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
- สำเนา สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
- เอกสารอื่นๆที่เป็นประโยขน์ต่อการพิจารณา เช่น ผลงาน/กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม-อบรบ ในช่วงการศึกษา เป็นต้น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- สอบถามรายละเอียดผ่านทาง www.facebook.com/Rakwittaya หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ ID LINE RAKWITTAYA :  @tfq0779r
- สอบถามรายละเอียด โทร. 0 3282 5823